องค์ความรู้

 

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับสุขภาพจิต…       
– วัฒนธรรมสุขภาพของคนไทย…       
– การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย …        
– สมรรถนะทางวัฒนธรรม …    
– การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม …