รายนามผู้บริหาร

 

รายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

       1. นายแพทยธรณินทร์ กองสุข พ.ศ. 2543 - 2548

2. นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ พ.ศ. 2548 - 2552

3. นายแพทย์ทวี ตั้งเสรี รักษาการผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2552 - 2552

4. นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง พ.ศ .2552 - 2557

5. นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร พ.ศ .2557 - ถึงปัจจุบัน