ผู้บริหารหน่วยงาน

 

 

นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร

ายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ที่อยู่ 440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042808100

โทรสาร 042814890 E-mail  :   jvloei@gmail.com