นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ( Combat 4th Wave of COVID-19 : C4 )

วันที่ 16 กันยายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ( Combat 4th Wave of COVID-19 : C4 ) ครั้งนี้นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่8 จ.อุดรธานี ต่อจากนั้นร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ( Combat 4th Wave of COVID-19 : C4 )และสรุปผลการลงพื้นที่นิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID -19 พร้อมด้วยนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่8 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย