อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561