เบอร์ติดต่อต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล

 042 – 808100  ระบบอัตโนมัติ

เบอร์โทรศัพท์ห้องเลขานุการ  042 – 814890

(ไม่สามารถโอนสายได้)

เบอร์ FAX.  042 – 814891

เบอร์โทรศัพท์ HOT LINE  1323 บริการปรึกษาปัญหา

เบอร์โทรศัพท์  MCC  1323 (ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต)

                                                 เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

เบอร์โทรศัพท์

หน่วยงาน

68103

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

68132

ฝ่ายการเงินและบัญชี

68133

ฝ่ายพัสดุ

68143

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

68144

งานการเจ้าหน้าที่

68135

งานยานพาหนะ

68114

ฝ่ายจิตเวชชุมชน

68115

งานส่งเสริมวิชาการและแผนงาน

68116

ฝ่ายสุขภาพจิตสารเสพติด

68117

งานห้องสมุด

0,68146

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

68184

สำนักคุณภาพ

68121

งานคอมพิวเตอร์

68125

ห้องเลขานุการ

68130

งานธุรการ(ฝ่ายบริหาร)

68120

งานเวชระเบียน