โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาระบบบริการข้อมูลผู้ป่วยใน นำโดยนายสมิง ศรีบุตรตา หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาระบบบริการข้อมูลผู้ป่วยใน นำโดยนายสมิง ศรีบุตรตา หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ วาระการประชุมครั้งนี้เพื่อรองรับข้อมูลการบริการผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสามารถนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลผู้ป่วยและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยใน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์