Clinical Practice Guideline

– แนวทางปฏิบัติ การให้บริการสุขภาพจิตข้ามวัฒนธรรม…
– คู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนภาวะอุปาทานหมู่และการแพร่ระบาดของความเชื่อต่างๆ…
แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและสอบสวนภาวะอุปทานหมู่ และการแพร่ระบาดของความเชื่อต่าง…
คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข…
– แบบสัมภาษณ์เพื่อประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย..