งานวิจัย

 

แบบอธิบายความเจ็บป่วยเรื่องผีเข้าของผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพจิต…      
-การเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า…
-การเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคจิตเภท…
-ความชุกและปัจจัยทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมของความเจ็บป่วยทางจิต…
 –การพัฒนาและทดสอบแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย…