ข้อมูลที่ตั้ง

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

440 ม.4  ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย

42000

 

โทร. 0-4280-8100

โทรสาร. 042-814890

E-mail. jvloei@gmail.com