งานวิจัย

 

-แบบอธิบายความเจ็บป่วยเรื่องผีเข้าของผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพจิต    เอกสารดาวน์โหลด
-การเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

เอกสารดาวน์โหลด

-การเข้าใจความหมายและการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคจิตเภท

เอกสารดาวน์โหลด

-ความชุกและปัจจัยทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมของความเจ็บป่วยทางจิต

เอกสารดาวน์โหลด

-การพัฒนาและทดสอบแบบสัมภาษณ์การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย

เอกสารดาวน์โหลด

-ความหลากหลายและการประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่มารับบริการสุขภาพจิต

 เอกสารดาวน์โหลด