ผลงานวิชาการ Thai Poster Presentation ครั้งที่ 18

เรื่องที่ 1 : เห็นเองกับตา มีค่ากว่าคำบอกเล่า

https://drive.google.com/file/d/1nbnf7YdZbox1Pg-0Yx5ZQK0ZDETt-j9o/view?usp=sharing

เรื่องที่ 2 : เยี่ยมบ้านประสานใจ

https://drive.google.com/file/d/13fP_yIFrHyR5kzQXeyyLgVVSQJAGRMGk/view?usp=sharing

เรื่องที่ 3 : ยาฉีดประจำทุกเดือน

https://drive.google.com/file/d/1RuhsHmuKJYXCe130MQDa6BUvPCcid86Q/view?usp=sharing

เรื่องที่ 4 : ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

https://drive.google.com/file/d/1w3RBgXMOdHECl02GMhBdGzqpRure2yYF/view?usp=sharing

เรื่องที่ 5 : เดินทางใกล้ไกลดูแลปลอดภัยในระบบ Refer

https://drive.google.com/file/d/1w3RBgXMOdHECl02GMhBdGzqpRure2yYF/view?usp=sharing

เรื่องที่ 6 : ความรุนแรงหรือจะสู้เจรจา

https://drive.google.com/file/d/1fctfdcJDnBKF-mWsAnMSPpUydVr43aL6/view?usp=sharing

เรื่องที่ 7 : ความรุนแรงลดได้ด้วยหัวใจ

https://drive.google.com/file/d/1OUBjYEazTiVWuWNnjyRK2DlfLtl71yjW/view?usp=sharing

เรื่องที่ 8 : ความรุนแรงเปลี่ยนได้ด้วยหัวใจ

https://drive.google.com/file/d/1J7A6_7qF6EvTzYY6vHzal6LkMIZJgUOG/view?usp=sharing

เรื่องที่ 9 : ความทรงจำที่หายไป

https://drive.google.com/file/d/1A-t5KdD8K2AMYuatTJOgKtbA5Utbn-qM/view?usp=sharing

เรื่องที่ 10 : การพัฒนาระบบบริการลดความแออัดงานผู้ป่วย รพจ.เลยราชนครินทร์

https://drive.google.com/file/d/11X_3HkqNs5Em0aOBubph0zxjXVJK1xbT/view?usp=sharing

เรื่องที่ 11 : การพัฒนากระบวนการทำงานฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา

https://drive.google.com/file/d/1RG0RmnToVAp9WvciRKzCwRyBENCJjWXR/view?usp=sharing

เรื่องที่ 12 : การบริการกระตุ้นพัฒนาการ

https://drive.google.com/file/d/1YSlw3z2FGNRkqbG3T4iKC1oGlVGuAvve/view?usp=sharing

เรื่องที่ 13 : การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

https://drive.google.com/file/d/1TwWybLjIdyjIPEzVH8uoC9Dz4kCkhShS/view?usp=sharing