ระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ (QP&WI)

1. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

https://drive.google.com/drive/folders/1r6Y89kUOmsxRUwFlQYSmaZg1aV26BAzS?usp=sharing

2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

https://drive.google.com/drive/folders/18LgPmqG3yXvGGUSMo1h8lT1utmR6MLpC?usp=sharing

3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

https://drive.google.com/drive/folders/1NmjmiFP4b4Rg3pqc6XDl9ACVcoIukBcz?usp=sharing

4. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

https://drive.google.com/drive/folders/1_23XBB7DPf64KvhHUOOPxLlidwxdGG16?usp=sharing

5. กลุ่มงานเวชระเบียน

https://drive.google.com/drive/folders/1GR04HHdATs89cANRnWvhrveB0FvyZvnZ?usp=sharing

6. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1nLCAHu5zeO5tbLNe6ZudPHkXSji0cg8O?usp=sharing

7. กลุ่มงานโภชนาการ

https://drive.google.com/drive/folders/17PFi3eYtae-dkupR-ZAQ-xpUnPMyKcht?usp=sharing

8. กลุ่มงานเภสัชกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1BIvU8KZ0P5gMxZH_lTpdIFjgdAtAFQyR?usp=sharing

9. กลุ่มงานพัสดุ

https://drive.google.com/drive/folders/17fOMvO7dw-pCfa23z4qgrv0jgVtpds41?usp=sharing

10. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

https://drive.google.com/drive/folders/1PYlaudncFnnky3D52So9G7RUlc035j9S?usp=sharing

11. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/1nlrutQexgVzTeKF5C_y6RnOJjhDBR9cj?usp=sharing

12. กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

https://drive.google.com/drive/folders/18xXeR9JUzYdtlvUOZs6w0dm9YqhKLtL0?usp=sharing

13. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

https://drive.google.com/drive/folders/1BLo65lBMNveMN8uFO9M20dWhAfg6mjPe?usp=sharing

14. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/drive/folders/1XQladMNmCQFthYdmo9D-HJr11c7bqIXO?usp=sharing

15. กลุ่มงานจิตวิทยา

https://drive.google.com/drive/folders/1ft7MMPhtmx30q-TSh0uLDKcn85zycoXn?usp=sharing

16. กลุ่มงานการแพทย์

https://drive.google.com/drive/folders/1kRkG6x1cSy1v4oXifo7eQtWTI5SCmtdl?usp=sharing

17. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด

https://drive.google.com/drive/folders/1_l_Zr_OXbEY_c0cfWn1d–ONbIPv0Kyw?usp=sharing

18. ทีมเครื่องมือ

https://drive.google.com/drive/folders/1mgou8ObSWQyQnAUnEcfEDR3r8_PN3vfa?usp=sharing

19. งานห้องสมุด

https://drive.google.com/drive/folders/106RlbxoclWZgBJjAdjpZ-1HVkweyxi-M?usp=sharing

20. งานโสตและประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/drive/folders/10VObFqIqhoi1VMrG2ZM3E5iwp3iRAnjZ?usp=sharing

21. งานยานพาหนะ

https://drive.google.com/drive/folders/1WoJV-EdiGM1XZlqIEDsToLJtJ8AQpm5g?usp=sharing

22. งานธุรการ

https://drive.google.com/drive/folders/1kh8mnuAZFu6yyyBRtBn0iq1_SCNAZ_2c?usp=sharing

23. งานซ่อมบำรุง

https://drive.google.com/drive/folders/1bNLB1xnIWI-Cj_WEpruIrvqJSWzgtR4z?usp=sharing