ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 9

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 7 พ.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลือนระดับชำนาญการพิเศษ
 • ระเบียบที่ 8

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 68

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต คำอธิบาย เครื่องบ่งชี้พฤติกรรม รายการ ระดับ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของสายงานต่างๆ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 67

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 7 มิ.ย. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มใบสมัครการคัดเลือก และประเมินคุณลักษณะของบุคคล / ประเมินผลงาน ( ใช้เฉพราะระดับชำนาญการ และรับเงินประจำตำแหน่ง)
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 66

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 8 มี.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารสุข 2561
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 65

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 8 มี.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบประเมินพนักงานราชการ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 64

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 8 มี.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบประเมินลูกจ้างประจำ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร