ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 8

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • ระเบียบที่ 3

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบฟอร์มการขอย้าย
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 141

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 9 ก.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แจ้งหลักเกณฑ์การเก็บค่าคะแนนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ปี 62
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 140

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 3 ก.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • คู่มือคำอธิบายตัวชีวัดตามคำรับรองการปฎิบัติราฃการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 29
 • รายละเอียด

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 139

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 24 เม.ย. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แจ้งบุคลากรเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการได้รับ P4P หากพบข้อมูลใดที่คลาดเคลื่อน โปรดติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 138

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 13 มี.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสาย
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 137

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม และปฎิบัติการวิจัย 1.สัญญาค้ำประกัน(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ) 2.สัญญาค้ำประกัน(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ) 3.สัญญาค้ำประกัน(แบบหนังสือรับรองสภาพหนี้ผ่องชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรมปฎิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ) 4.สัญญาค้ำประกัน(สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฎิบัตืการวิจัย)
 • ดาวน์โหลดเอกสาร