ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 8

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • ระเบียบที่ 3

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบฟอร์มการขอย้าย
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 136

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สำหรับพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 135

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 134

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สำหรับลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 133

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 17 ม.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต สำหรับข้าราชการ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 132

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2562 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ตัวอย่างแบบฟอร์ม ส่วนที่ 2 แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัดผลงาน)
 • ดาวน์โหลดเอกสาร