ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 8

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • ระเบียบที่ 3

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบฟอร์มการขอย้าย
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 122

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 17 ต.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ประเมินความสุขคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) หัวข้อย่อย Happ MOPH เริ่มทำแบบประเมิน 1 พฤศจิกายน 2561
 • รายละเอียด

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 121

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 8 ต.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 119

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 3 ต.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สําหรับผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) การลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานเสริมสร้างความผูกพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 118

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 3 ต.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • ขอเชิญประชุมสมาชิกกองทุนพนักงานกระทวรงสาธารณสุขใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 78

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 12 ก.ย. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • สำหรับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง เอกสารหมายเลข 3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร