ระบบข้อมูลบุคลากร
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบข้อมูลบุคลากร
    ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบที่ 9

ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 7 พ.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลือนระดับชำนาญการพิเศษ
 • ระเบียบที่ 8

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2560
 • แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งระดับเชื่ยวชาญ
 • ระเบียบที่ 6

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบที่ 5

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 26 ก.พ. 2559
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบที่ 4

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 19 ก.พ. 2559
 • แบบหนังสือราชการภายนอก
 • อ่านทั้งหมด

  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศที่ 73

  ผู้ประกาศ คุณกชพร ไชยศรีฮาด ประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์ม ส่วนที่ 2 แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายปี 61 ในไฟล์ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมา แจ้งหัวหน้าฝ่าย/งาน ตรวจสอบและปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 72

  ผู้ประกาศ คุณภิญญาพัชญ์ สุธงษา ประกาศเมื่อ 24 ก.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประจำปี 2561
 • รายละเอียด


  ประกาศที่ 71

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 20 ก.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • แบบฟอร์มส่วนที่ 2 แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานราชการ เพื่อลงข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายปี 61 ในไฟล์ข้อมูลนี้จุะเป็นข้อมูลตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมา แจ้งหัวหน้าฝ่าย/งาน ตรวจสอบและปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 69

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • เอกสารคลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศที่ 68

  ผู้ประกาศ คุณณัฐชยา มูลเจริญพร ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2561 มีผู้สอบถาม 0 คน

 • พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต คำอธิบาย เครื่องบ่งชี้พฤติกรรม รายการ ระดับ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของสายงานต่างๆ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร