รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน  ดาวน์โหลดรายละเอียด