แนะนำผู้บริหาร

แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ที่อยู่ 440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 042-808100     โทรสาร 042814890

E-mail  :   jvloei@gmail.com


นางอัญชลี  วิจิตรปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ที่อยู่ 440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 042-808126     โทรสาร 042814890

E-mail  :   jvloei@gmail.com


นางบุศรินทร์ เวศมโน

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ที่อยู่ 440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 042-808131     โทรสาร 042814890

E-mail  :   jvloei@gmail.com