แผนงานและยุทธศาสตร์หน่วยงาน

แผนงานและยุทธศาสตร์หน่วยงาน...

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ รพจ.เลยฯ

กระทรวง
กรม

สร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน

แผนเงินบำรุง
รายงานประจำปี