ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 8, 2021 ลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีน
พฤษภาคม 8, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมรับการนิเทศงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของกรมสุขภาพจิต
พฤษภาคม 8, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)
พฤษภาคม 8, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโปรแกรมการสร้างสุขในชุมชน ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด ในชุมชน
พฤษภาคม 3, 2021 อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นายฉัตรชัย มูลเจริญพร หัวหน้ากลุ่มงานยุทศาสตร์และแผนงานนำบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการนิเทศงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พฤษภาคม 3, 2021 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครนิทร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหัวข้อ “โรคซึมเศร้า โรคฮิตที่ต้องให้ความใกล้ชิดกับนักศึกษา”
พฤษภาคม 3, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
พฤษภาคม 3, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน เมษายน
เมษายน 29, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
เมษายน 29, 2021 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานพิธีฌาปณกิจศพ ด.ต.กิจเกษม คุณาชนม์ บิดาของนางสาวธัญรัต คุณชนม์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์