ข่าวประชาสัมพันธ์

ตุลาคม 28, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2565 ของกรมสุขภาพจิต
ตุลาคม 28, 2021 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมแนวทางช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)
ตุลาคม 27, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมแผนการติดตั้งโซล่าเซลล์ภายในโรงพยาบาลในโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยรูปแบบธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO)
ตุลาคม 21, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดพิธีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ
ตุลาคม 21, 2021 บุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ตุลาคม 20, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้นักศึกษาพยาบาลร่วมกับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ตุลาคม 20, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ตามนโยบายรัฐบาลในการกระจายวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป
ตุลาคม 20, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ”พิทักษ์ไทเลย 64″
ตุลาคม 20, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอขอบคุณ ผู้ใจบุญที่มอบน้ำดื่มและข้าวกล่อง ขนมหวาน ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลและผู้เข้ารับบริการ
ตุลาคม 20, 2021 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี