เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล

 042 – 808100  ระบบอัตโนมัติ

เบอร์โทรศัพท์ห้องเลขานุการ  042 – 814890

(ไม่สามารถโอนสายได้)

เบอร์ FAX.  042 – 814891

เบอร์โทรศัพท์ HOT LINE  1323 บริการปรึกษาปัญหา

เบอร์โทรศัพท์  MCC  1323 (ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต)


เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน
68103 กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
68132 , 68912 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
68133 , 68913 กลุ่มงานพัสดุ
68143 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
68144 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68135 งานยานพาหนะ
68114 , 68186 ฝ่ายจิตเวชชุมชน
68115 ฝ่ายงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
68117 งานห้องสมุด
68146 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
68145 ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
68121 ฝ่ายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
68130 งานธุรการ(ฝ่ายบริหาร)
68120 งานเวชระเบียน