ประวัติ

ประวัติโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร ์ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง สังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งที่ 5 ของภาคอีสาน ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง

ตั้งอยู่บนเนินเขาใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาอาน เลขที่ 440 หมู่ 4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย บนพื้นที่ 48 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 4 กิโลเมตร

ด้วยสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยขุนเขา อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพจิตในและสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ของงานให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต จึง ได้ดำเนินการ จัดทำสัญญาก่อสร้างกับ ห้างหุ้นส่วนเลยวัสดุก่อสร้าง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2539ในวงเงิน135,799,974.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) พร้อมได้รับการสนับสนุน เงินบำรุงจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นเงินจำนวน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 ถือเป็นการขยายบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในแถบอีสานตอนบน จึงมีคำสั่งให้เปิดดำเนินการ พร้อมให้บริการงานผู้ป่วยนอกเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2543 ส่วนบริการงานผู้ป่วยใน อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา