แผนประคองกิจการ (BCP)

แผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ฉบับปรับปรุง เมษายน 2565