ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนกรจัดหาพัศดุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมิความเสี่ยงเพื่อการป้องกาันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต