ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป2565 เดือน สิงหาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป2565 เดือน สิงหาคม

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียด 

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รปภ.

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รปภ.

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.62 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.62 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือน กรกฎาคม 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือน กรกฎาคม 62

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือน มิถุนายน 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือน มิถุนายน 62

รายละเอียด

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนเมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนเมษายน 2562

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนมีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.62 เดือนมีนาคม 2562

รายละเอียด