สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าครอบครัวไทยใจเข้มแข็ง 3 วัคซีนครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าครอบครัวไทยใจเข้มแข็ง3 วัคซีนครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

 

1 วัคซีนพลังบวก ครอบครัวที่มีทัศนคติทางบวก มองแง่ดี เปลี่ยนประสบการณ์เป็นความรู้

2 วัคซีนพลังยืดหยุ่น ให้ครอบครัวมีความยืดหยุ่นปรับตัวกับสภาพปัญหา มำหน้าที่ทดแทนกัน ช่วยกันแบ่งเบาภาระ

3 วัคซีนพลังร่วมมือ คนในครอบครัวร่วมด้วยช่วยกัน หันหน้าเข้าหากัน ฟันฝ่าอุปสรรค

 

‘อึด ฮึด สู้’ ดูแลสุขภาพจิตกันและกันและเราจะก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน