ช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาภาวะเครียด วิตกกังวลและภาวะ Burnout จากการทำงาน

ช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาภาวะเครียด วิตกกังวลและภาวะ Burnout จากการทำงาน สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะคะ

สำหรับประชาชนทั่วไป สายด่วน โทร. 1323
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
                ในเวลาราชการ โทร. 042-808114
                     นอกเวลาราชการ โทร. 064-8606465.

#กรมสุขภาพจิต #รพจิตเวชเลยฯ #COVID19 #เราจะผ่านไปด้วยกัน