แนวทางดูแลจิตใจนักเรียนในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 สำหรับโรงเรียน

แนวทางดูแลจิตใจนักเรียนในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19
สำหรับโรงเรียน🏫
.
.
🏫สร้างความมั่นใจให้กับทุกคน
🦹‍♀️มีทีมเฉพาะกิจในการประสานงานสถานการณ์COVID-19 ในโรงเรียน
👩‍🏫💞ให้การดูแลด้านจิตใจโดยใช้ระบบที่มีอยู่ เช่น ให้คำปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
👨‍💻วางแผนการเรียนที่บ้าน จัดคลาสเรียนออนไลน์
💦🤲เด็กก่อนวัยเรียน สอนด้วยวิธีง่ายและสนุก เช่น การร้องเพลงล้างมือ
💻เด็กมัธยมศึกษาส่งเสริมให้ค้นคว้าข้อมูลและสื่อสาร เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์