นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะได้ดำเนินการจัดทำเป็นภาพรวมคำของบประมาณของกรมสุขภาพจิตในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์