วันที่ 23 มิถุนายน2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนในภาวะวิกฤติการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 มิถุนายน2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนในภาวะวิกฤติการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ Combat 4 th Wave of COVID-19 Plan : C4 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย