โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด 🚑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)ในผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด

กลุ่มงานสุขภาพจิตสารเสพติดโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)ในผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด ในครั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย คุณสุนทร หงษ์คง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำด้านการส่งเสริม ป้องกัน โรค Covid-19 แก่ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดโดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 63 – 1 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 😀🚑