โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    เพื่อขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจ พัฒนาระบบบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และแกนนำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรอง ประเมิน ดูแล ส่งต่อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายจากกรมสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานจากเขตสุขภาพที่ 8 ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย