โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

รงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมอำเภอเชียงคาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ตามนโยบายจากกรมสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานจากเขตสุขภาพจิตที่ 8 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย