โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 ก.ค. 2563 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจ พัฒนาระบบบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และแกนนำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าลี่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรอง ประเมิน ดูแล ส่งต่อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายจากกรมสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานจากเขตสุขภาพที่ 8 ในครั้งนี้ได้รับเกีรติจากนพ.ชัยยา ปานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่กล่าวต้อนรับและนำตัวแทนเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ณ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย