โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 17 ก.ค. 2563 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจ พัฒนาระบบบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และแกนนำชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรอง ประเมิน ดูแล ส่งต่อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายจากกรมสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานจากเขตสุขภาพที่ 8 ณ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู