โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. 2563 – 22 ก.ค. 2563 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมอำเภอเชียงคาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ตามนโยบายจากกรมสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานจากเขตสุขภาพจิตที่ 8 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย