โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน จัดโครงการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติสุขภาพจิต2551

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน จัดโครงการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติสุขภาพจิต2551 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตและกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงการบูรณาการระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฏหมายในเขตพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางทองพูน ปินทะนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดร.อุทยา นาคเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมเป็นวิทยากร และนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจการพยาบาล เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์