โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยสู่แผนงานวิจัย

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยสู่แผนงานวิจัย

จัดโดยสำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม นักวิชาการสาธารณสุข งาน Excellence Center ได้นำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และนางสาวณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษได้นำเสนอผลงานเรื่อง ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meeting จากห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร1 ชั้น1 กรมสุขภาพจิต มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์