โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ซึมเศร้า และผู้พยายามฆ่าตัวตาย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ซึมเศร้า และผู้พยายามฆ่าตัวตาย โดยใช้เทคนิคการบำบัดด้วยการแก้ปัญหา(Problem solving therapy : PST) วิทยากรโดย ศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยเครือข่ายสุขภาพจิต 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานีและหนองคาย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย