โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 การเขียนบทความวิชาการ

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 การเขียนบทความวิชาการ

ระหว่างวันที่ 13 – 14 ส.ค. 2563 จัดโดยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางด้านการเขียนบทความวิชาการ ในครั้งนี้ รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงอรวรรณ ศิลปกิจ จากโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นวิทยาการในการมอบองค์ความรู้ในการเขียนบทความวิชาการ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์