นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 17 ส.ค. 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส จัดขึ้นโดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักกฎหมายและข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและหลักธรรมมาภิบาล ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”หลักกฎหมายและข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์