นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เขตบริการสุขภาพที่ 8

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เขตบริการสุขภาพที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ส.ค. 2563 จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ร่วมวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานตามแนวทางของระบบส่งต่อและดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่8 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ที่ปฏิบัติงานแผนกฉุกเฉิน/ผู้ป่วยนอกและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคายและอุดรธานี จำนวน 120 คน ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี