นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมต้อนรับผู้ตรวจมาตรฐาน Green&Clean Hospital ประจำปี 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการ
ประชุมต้อนรับผู้ตรวจมาตรฐาน Green&Clean Hospital ประจำปี 2563 

 

 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อจากนั้นได้ร่วมเปิดตลาดนัดสีเขียว(Green Market) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ สินค้าที่จำหน่ายภายในตลาดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปในครัวเรือนอื่นๆ ที่นำมาวางจำหน่ายจากผู้ค้า ซึ่งปลอดจากสารเคมีตามมาตรฐานของ Green&Clean Hospital ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์