นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เขตบริการสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 2

  • วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เขตบริการสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ส.ค. 2563 จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ร่วมวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานตามแนวทางของระบบส่งต่อและดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่8 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ที่ปฏิบัติงานแผนกฉุกเฉิน/ผู้ป่วยนอกและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู จำนวน 60 คน ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย