นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.เลย เป็นเลขานุการ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมกับเขตสุขภาพที่ 8 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาเสพติด 7 จังหวัด จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย งบประมาณ HA ยาเสพติด การพัฒนาระบบรายงาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี