ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้่างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้่างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ