นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดเลยและพัฒนาองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ 2563

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดเลยและพัฒนาองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้ นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการยุธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายตามแผนการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์