โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น

วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ครั้งนี้ นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรมอบองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลผาขาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองเลย และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลย ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์