นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

วันที่ 21 กันยายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโดยกลุ่มงานจิตเวชชุมชน ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลชุมชนและระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนในพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานพัฒนากระบวนการจัดให้บริการตามโครงการฯ เพิ่มการเข้าถึงบริการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช อ.เมือง,อ.ภูเรือ, อ.ภูหลวง, อ.ผาขาว, อ.ภูกระดึง และอ.หนองหิน