นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานีและจังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 กันยายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานีและจังหวัดหนองคาย จัดโดยกลุ่มภาระกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวช และบูรณาการระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน สสจ.,รพท.,รพศ.,และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขตพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย จำนวน 125 คน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายของกรมสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนางานสุขภาพจิต ณ ห้องประชุม โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี