นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเลยทีม 2

วันที่ 24 กันยายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเลยทีม 2 ครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นพ.ชุมนุม วิทยานันท์เป็นผู้กล่าวรายงาน นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายสัมพันธ์ คูนทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด คลินิกหมอครอบครัวนี้มุ่งเน้นขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 4 มุมเมือง เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเลย โดยใช้อาคารกองร้อย อส.จ.เลยที่ 1เป็นที่ตั้ง ซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งและความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการตามวัตถุประสงค์ ณ อาคารคลินิกหมอครอบครัว (กองร้อย อส.จ.เลยที่ 1 เดิม) หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย