นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 2 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโดยกลุ่มงานจิตเวชชุมชน ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลชุมชนและระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนในพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานพัฒนากระบวนการจัดให้บริการตามโครงการฯ เพิ่มการเข้าถึงบริการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช อ.เมือง,อ.วังสะพุง, อ.เอราวัณ, อ.ปากชม, และอ.นาด้วง


กิจกรรมที่ 2 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโดยกลุ่มงานจิตเวชชุมชน ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลชุมชนและระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนในพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานพัฒนากระบวนการจัดให้บริการตามโครงการฯ เพิ่มการเข้าถึงบริการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช อ.เมือง,อ.วังสะพุง, อ.เอราวัณ, อ.ปากชม, และอ.นาด้วง